Regulamin świadczenia usług na rzecz Konsumentów

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do stosunków pomiędzy firmą Stronex.pl - projektowanie stron dla restauracji image/svg+xml Stronex.pl - projektowanie stron internetowych stronex.pl stronex.pl Stronex.pl projektowanie stron www Logo - projektowanie stron internetowych Logo - projektowanie stron internetowych Stronex.pl z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Łyżwy 23, o numerze identyfikacyjnym NIP: 663-163-54-49, REGON 260039466, www.stronex.pl, e-mail: biuro@stronex.pl, zwaną Operatorem, której przysługują prawa do Systemu zamawiania zamawiaj.online, a Konsumentami.

Definicje
 • System zamawiania - serwis internetowy dostępny pod adresem https://zamawiaj.online, https://dowolna-nazwa.zamawiaj.online, https://dowolna-nazwa.restauracja.online lub dostępny za pośrednictwem aplikacji mobilnej, poprzez który Operator świadczy Konsumentom drogą elektroniczną usługi opisane w Regulaminie. System zamawiania zawiera zakres funkcjonalności pozwalających na publikację Danych restauracji, jej Oferty, oraz składnie Zamówienia w Restauracji.
 • Operator - firma Stronex z siedzibą w Polsce, 26-110 Skarżysko Kamienna, ul. Łyżwy 23 o numerze identyfikacyjnym NIP: PL 663-163-54-49, REGON 260039466, www.stronex.pl, e-mail: biuro@stronex.pl, będąca właścicielem Zamawiaj.online i jego głównym administratorem.
 • Konsument - osoba fizyczna lub firma dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, składająca za pośrednictwem Operatora Zamówienie w Restauracji poprzez System zamawiania.
 • Restauracja - podmiot, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, w szczególności przygotowujący dania, napoje i produkty, korzystający z usług świadczonych przez Operatora na podstawie odrębnej umowy z wyszczególnieniem Tabeli opłat.
 • Dostawca - podmiot, pracownik Restauracji lub osoba prywatna oferująca usługi w zakresie dostawy Zamówienia z Restauracji do Konsumenta, korzystający z usług świadczonych przez Operatora na podstawie odrębnej umowy. Współpraca Dostawcy z Restauracją odbywa się na podstawie Kontraktu.
 • Gość - Gość - osoba fizyczna korzystająca z Systemu zamawiania nieposiadająca loginu i hasła, pozostająca anonimowa.
 • Użytkownik - osoba fizyczna zalogowana do Systemu zamawiania, posiadająca login w formie email oraz hasło dostępowe.
 • Umowa - stosunek prawny zawarty pomiędzy Konsumentem a Restauracją na podstawie złożonego Zamówienia dotyczący jego realizacji oraz jego dostawy lub osobistego odbioru.
 • Umowa rezerwacji - stosunek prawny zawarty pomiędzy Konsumentem a Restauracją na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania na Rezerwację stolika, dotyczący jej realizacji w lokalu Restauracji.
 • Regulamin - zakres praw i obowiązków oraz zasady świadczenia Usług przez Operatora na rzecz Konsumentów poprzez System zamawiania, dostępny pod adresem https://zamawiaj.online/regulamin.
 • Oferta - asortyment produktów i usług, w szczególności lista dan i napojów oraz możliwość rezerwacji stolika, oferowanych przez Restauracje, które mogą być zamówione przez Konsumenta w Systemie zamawiania.
 • Zamówienie - oświadczenie woli składane Restauracji przez Konsumenta za pośrednictwem Systemu zamawiania, na wybraną przez niego Ofertę, skutkujące zawarciem Umowy. W ramach zamówienia Konsument wskazuje jedno lub więcej dań będących w Ofercie Restauracji ze wskazaniem ewentualnych dodatków (możliwy wybór wielu) i wariantu (wybór jednego z wielu). Konsument, składając Zamówienie zatwierdza Regulamin i tym samym zobowiązuje się do odbioru Zamówienia i zapłaty w kwocie wyszczególnionej w składanym Zamówieniu.
 • Zamówienie na wynos - Zamówienie, w którym Konsument deklaruje odbiór Zamówienia we własnym zakresie w Restauracji w określonym w Zamówieniu terminie.
 • Zamówienie z dostawą - Zamówienie, w którym Konsument deklaruje odbiór zamówienia pod wskazanym adresem w określonym w Zamówieniu terminie.
 • Rezerwacja stolika - oświadczenie woli składane Restauracji przez Konsumenta za pośrednictwem Systemu zamawiania, na wybraną przez niego Ofertę w zakresie rezerwacji miejsca w Restauracji i deklaracji skorzystania z usług Restauracji w jej lokalu w określonym terminie i czasie składane na określoną ilość osób, skutkujące zawarciem Umowy rezerwacji.
 • Dane Restauracji - informacje dotyczące Restauracji, w tym, między innymi, oferta restauracji, godziny pracy restauracji, dane podmiotu będącego właścicielem Restauracji i dane kontaktowe, informacje ogólne, asortyment produktów (dania, dodatki do dań i napoje), ceny poszczególnych produktów (z VAT), logotyp, grafika, obszar dostawy, koszty dostawy oraz minimalne kwoty Zamówienia.
 • Strona restauracji - element Systemu zamawiania z wydzielonym adresem w formie https://nazwa-restauracji.zamawiaj.online, w ramach której znajduje się odizolowana od reszty Systemu zamawiania Oferta jednej określonej Restauracji.
 • Interaktywne menu - Strona restauracji umieszczona w formie wtyczki w treści prywatnej strony Restauracji, pod prywatną domeną Restauracji wraz z mechanizmem pozwalającym na jej publikacje w ramach wskazanej domeny.
 • Promocja - zniżka ceny na wybrane produkty z Oferty. W Systemie zamawiania Restauracja ma możliwość definiowania promocji stałych (stały upust na wszystkie produkty, może być inny w przypadku Zamówienia z dostawą i Zamówienia na wynos), promocji czasowych Happy hours (promocje dostępne w określonych godzinach w określone dni).
 • Usługi - czynności oferowane Konsumentowi przez Operatora za pośrednictwem Systemu zamawiania, w szczególności: publikacja Oferty i Danych restauracji, pośredniczenie przy zawieraniu Umów oraz Umów rezerwacji w tym przekazywanie Zamówień do właściwej Restauracji, umożliwienie dodawania ocen, komentarzy i opinii na temat poszczególnych Restauracji, uiszczania online opłat tytułem realizacji Umów na rzecz Restauracji (obsługa płatności).
 • Święta - wybrane dni w roku, dla których harmonogram pracy Restauracji i Dostawcy oraz stawki/opłaty są odrębnie definiowane w Systemie zamawiania. Kalendarz świąt jest definiowany przez Operatora.
Postanowienia Ogólne
 • Niniejszy Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do Usług świadczonych przez Operatora, za które to ponosi on odpowiedzialność. Korzystanie z Systemu zamawiania przez Konsumentów jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami), które to odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu. Operator nie odpowiada natomiast za prawidłowe wykonanie Umowy, nie jest bowiem jej stroną.
 • Usługi świadczone przez Operatora na rzecz Konsumentów, a wchodzące w zakres niniejszych Regulaminu mają charakter bezpłatny.
Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną
 • Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Operatora, następuje w momencie rozpoczęcia korzystania przez Konsumenta z Systemu zamawiania, co oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
 • Konsumenci mogą użytkować System zamawiania w ramach konta Gość lub po uprzednim zarejestrowaniu i utworzenia konta jako Użytkownicy zarejestrowani.
 • Usunięcie konta Użytkownika danego Konsumenta następuje na skutek wniosku złożonego przez niego w formie pisemnej na adres 26-110 Skarżysku-Kamienna, ul. Łyżwy 23, za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@zamawiaj.online lub też formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://zamawiaj.online/kontakt najpóźniej po upływie miesiąca od dnia jego otrzymania zgłoszenia przez Operatora.
 • W ramach korzystania z Systemu zamawiania zabrania się:
  • podawania danych i informacji spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa i/lub stabilności Systemu zamawiania,
  • jakichkolwiek działań naruszających dobra Operatora lub osób trzecich, w szczególności Restauracji,
  • wprowadzania informacji naruszających obowiązujące przepisy prawa, w szczególności treści pornograficznych, odwołujących się do rasizmu, faszyzmu, nacjonalizmu, propagujących przemoc.
 • Korzystając z Systemu zamawiania Konsumenci mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego.
 • Zakazane jest wykorzystywanie przez Konsumentów Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający interesy Operatora. W szczególności zabrania się wszelkich czynności, które mogłyby narazić Operatora na jakąkolwiek szkodę majątkową.
 • Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Systemie zamawiania i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części. Zabrania się kopiowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania w Internecie i innych formy korzystania z treści umieszczonych w Systemie zamawiania.
 • Wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Systemie zamawiania są objęte ochroną prawa autorskiego. Konsument ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego.
 • Operator ma prawo do natychmiastowego usunięcia konta Użytkownika danego Konsumenta, w sytuacji naruszania przez niego postanowień niniejszych Regulaminu, w szczególności: umyślnego wystawiania niezgodnych z prawdą ocen Restauracji, dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o których mowa w ust. 9 lub/i podania nieprawdziwych/fałszywych danych.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Konsumenta na skutek działania siły wyższej.
Oferta
 • Restauracja samodzielnie publikuje Ofertę, godziny pracy, czas i koszt dostaw oraz decyduje o możliwości Rezerwacji stolika poprzez Panel zarządzania w Systemie zamawiania i ponosi całkowitą odpowiedzialność za te informacje.
 • Restauracja może używać składników oraz dodatków do posiłków i napojów, które mogą powodować alergie i nietolerancje. Jeśli Konsument ma alergię na jakiekolwiek artykuły spożywcze, zaleca się kontakt z Restauracją przed złożeniem Zamówienia, w celu uzyskania informacji o możliwych alergenach.
 • Oferty i informacje zamieszczone w Systemie zamawiania nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 • Promocje na wybrane produkty mają charakter tymczasowy i mogą ulegać zmianie w zależności od dnia tygodnia i godziny Zamówienia. Promocje są definiowane przez Restauracje.
Zamówienie i Umowa
 • Umowa zawierana jest w momencie ukończenia składania Zamówienia przez Konsumenta poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” lub „Finalizuj zamówienie”. Konsument niezwłocznie po złożeniu zamówienia otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracji lub formularzu zamawiania.
 • Umowa może być prawidłowo wykonana przez Restaurację wyłącznie pod warunkiem podania przez Konsumenta prawidłowych i pełnych danych kontaktowych podczas składania Zamówienia. Konsument jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieścisłości w danych, które zostały przekazane lub wymienione Operatorowi lub Restauracji.
 • W celu uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy Konsument może kontaktować się bezpośrednio z Restauracją za pomocą danych kontaktowych podanych w Systemie zamawiania oraz potwierdzeniu Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia, Konsument zobowiązuje się być dostępny za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej zarówno dla Restauracji, jak i Operatora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi przy składaniu Zamówienia.
 • Złożenie Zamówienia z dostawą z dostawą, zobowiązuje Konsumenta do osobistego odbioru Zamówienia o wskazanej godzinie i pod wskazanym przy składaniu Zamówienia adresem dostawy. Godzina oraz adres dostawy znajdują się w podsumowaniu Zamówienia.
 • Złożenie Zamówienia na wynos zobowiązuje Konsumenta do osobistego odbioru zamówienia o wskazanej godzinie w Restauracji. Godzina oraz adres Restauracji znajdują się w podsumowaniu Zamówienia.
 • W momencie dostarczenia Zamówienia Restauracja może poprosić o dokument tożsamości, jeśli Zamówienie obejmuje produkty alkoholowe lub inne produkty z ograniczeniem wiekowym. Jeśli Konsument nie jest w stanie wylegitymować się odpowiednio lub nie spełnia minimalnych wymogów wiekowych, Restauracja odmówi dostarczenia odpowiednich produktów Konsumentowi, co nie zwalnia Konsumenta z poniesienia kosztów Zamówienia.
Rezerwacja stolika
 • Rezerwacja stolika jest możliwa tylko w Restauracjach, które zadeklarowały taką możliwość.
 • Konsument niezwłocznie po wypełnieniu formularza rezerwacji otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracji lub formularzu rezerwacji. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji nie oznacza jej zatwierdzenia.
 • Rezerwacja staje się wiążąca dopiero po jej akceptacji przez Restaurację.
 • W przypadku, gdy Konsument dokonuje Rezerwacji w momencie gdy Restauracja jest czynna, potwierdzenie Rezerwacji zostaje przesłane w ciągu maksymalnie 15 minut. W przypadku braku reakcji Restauracji na zgłoszoną Rezerwację zostanie wygenerowany alert SMS o rezerwacji oczekującej na potwierdzenie, Konsument zostanie poinformowany o braku potwierdzenia przez Restaurację.
 • W sytuacji, gdy Rezerwacja jest dokonywana w momencie kiedy Restauracja jest nieczynna, potwierdzenie Rezerwacji zostanie przesłane niezwłocznie po otwarciu Restauracji. Konsument jest wówczas poinformowany o dłuższym terminie oczekiwania na potwierdzenie w Potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji.
 • Po złożeniu Rezerwacji stolika, Konsument zobowiązuje się skorzystać z usług Restauracji w wybranym w Rezerwacji terminie.
Odstąpienie od Umowy
 • Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez poszczególne Restauracje produktów, Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 • Restauracja jest uprawniona do odstąpienia od Umowy, w przypadku:
  • zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
  • przekazania przez Konsumenta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub adresu dostawy,
  • dezaktualizacji zamieszczonej w Systemie zamawiania Oferty w sytuacji, gdy Konsument nie zgodził się na alternatywę dotycząca Zamówienia złożoną przez Restaurację.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ja jako niezawartą.
 • W przypadku złożenia przez Konsumenta fałszywego Zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy, w szczególności przez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w Restauracji w celu odebrania zamówienia, Operator jest uprawniony do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Zamówień od takiego Konsumenta.
 • Operator jest uprawniony do odrzucania Zamówień składanych przez Konsumentów, jeżeli zachodzi wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności.
 • W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, Operator powiadomi o tym fakcie odpowiednie organy ścigania.
Płatność
 • W momencie zawarcia Umowy po stronie Konsumenta powstaje obowiązek płatności na rzecz Restauracji w kwocie wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu kwota stanowi całkowitą cenę, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 • Konsument może dokonać płatności za pośrednictwem dostępnych w Systemie zamawiania opcji płatności.
 • Dostępne opcje płatności wynikają z indywidualnych ustaleń Restauracji. Konsument jest informowany o dostępnych sposobach zapłaty w Systemie zamawiania podczas składania Zamówienia w danej Restauracji i musi dokonać wyboru jednego z nich przed złożeniem Zamówienia.
 • W przypadku płatności online zwrot płatności jest dokonywany w terminie do 10 dni roboczych od momentu uzyskania przez Operatora informacji o odstąpieniu od zawartej Umowy.
 • Restauracja upoważniła Operatora do akceptacji w jej imieniu płatności online dokonywanych przez Konsumentów.
Zamieszczanie Wpisów
 • Operator może umożliwić Konsumentom dokonywanie ocen wykonania Umów przez poszczególne Restauracje w szczególności poprzez możliwość przyznawania im gwiazdek i/lub wystawianie komentarzy.
 • Operator jest upoważniony, lecz nie zobowiązany, do ujawnienia ocen, o których mowa w powyższych ustępach wszystkim użytkownikom Systemu zamawiania. Operator ma możliwość usuwania wystawionych ocen.
Reklamacje
 • Konsumenci mogą składać reklamacje dotyczące Oferty, Zamówienia lub realizacji Umowy i/lub Rezerwacji bezpośrednio do Restauracji z wykorzystaniem jej danych kontaktowych wymienionych w Systemie zamawiania. W przypadku zgłoszenia reklamacji Operator może odgrywać rolę mediatora.
 • W przypadku reklamacji Konsumenta dotyczącej Usług i/lub Rezerwacji, reklamacja winna być przekazana do Operatora za pośrednictwem:
  • formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://zamawiaj.online/kontakt, lub
  • poczty elektronicznej na adres kontakt@zamawiaj.online, lub
  • poczty tradycyjnej na adres: ul. Łyżwy 23, 26-110 Skarżysko Kamienna
 • Po otrzymaniu przez Operatora reklamacji, zostanie ona niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania. Operator potwierdzi otrzymanie reklamacji złożonej przez Konsumenta na podany przez niego podczas zgłoszenia adres mailowy.
Newsletter
 • Konsument może w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę pod adresem wskazanym w mailu potwierdzającym zgłoszenie i wiadomościach newslettera.
Dane osobowe
 • Operator przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Konsumenta w zakresie niezbędnym do realizacji Usług i Rezerwacji. Zasady przetwarzania danych zostały opisane w polityce prywatności https://zamawiaj.online/polityka-prywatnosci.
 • Konsument wyraża zgodę na przekazanie danych niezbędnych do realizacji Usługi i/lub Rezerwacji do Restauracji i Dostawcy.
Inne
 • Do wykonywania Usług świadczonych przez Operatora na rzecz Konsumentów, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego
 • Wszelkie spory pomiędzy Operatorem a Konsumentem odnoszące się do realizacji Usług przez Operatora będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny (arbitrażowy) miejscowo właściwy dla siedziby firmy Operatora.